PRYWATNE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE MÜNCHENER VEREIN

 •  polisa ubezpieczenia wypadkowego NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochronę życia lub zdrowia ubezpieczonego.

 


Co jest przedmiotem ubezpieczenia

 •  następstwa nieszczęśliwego wypadku

 


Jakie świadczenia zawiera ubezpieczenie

 • świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (prowadzącego do inwalidztwa)
 • dożywotnia renta powypadkowa w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu („zasiłek dzienny“)
 • świadczenia za leczenie
 • świadczenia z tytułu śmierci
 • zwrot kosztów za konieczne operacje plastyczne 
 • zwrot kosztów za poszukiwania i ratownictwo ubezpieczonego

 


Wysokość pokrycia szkód

 •  wysokość pokrycia szkód zostaje określona w umowie ubezpieczeniowej

Ubezpieczeniem nie są automatycznie objęte

 • następstwa chorób (cukrzycy, choroby zwyrodnienia stawów)
 • szkody rzeczowe powstałe wskutek wypadku
 • następstwa uszkodzenia krążka międzykręgowego
 • infekcje

Ograniczenia

 • ubezpieczenie nie pokrywa szkód powstałych pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków)
 • ubezpieczenie nie pokrywa szkód powstałych umyślnie

Gdzie jest ważne ubezpieczenie powypadkowe?

 • prywatne ubezpieczenie powypadkowe jest ważne na całym świecie 

Ważne informacje dla ubezpieczonego

 • w umowie ubezpieczeniowej należy zawsze podać informacje zgodne z prawdą
 • składki za ubezpieczenie muszą być regularnie opłacane
 • w przypadku zmiany zawodu należy niezwłocznie poinformować ubezpieczalnię
 • każdy wypadek musi zostać niezwłocznie zgłoszony lekarzowi i do ubezpieczalni

 


Opłata za ubezpieczenie

 • pierwsza składka ubezpieczeniowa jest płatna najpóźniej do 2 tygodni od zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • opłata za ubezpieczenie może być opłacana kwartalnie, półrocznie lub raz na rok. Szczegóły należy wpisać w umowie ubezpieczeniowej

 


Rozpoczęcie i koniec okresu ubezpieczenia

 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem podanym w umowie ubezpieczeniowej. Wymogiem jest wpłynięcie na konto ubezpieczalni pierwszej składki za ubezpieczenie
 • umowa zawierana jest na okres 1 roku lub dłużej
 • umowa kończy się po pisemnym wypowiedzeniu. Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana, przedłuża się automatycznie o okres ustalony w umowie
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego umowa wygasza

 


Wypowiedzenie umowy

 • umowa może zostać wypowiedziana przez ubezpieczonego lub ubezpieczalnię. Wypowiedzenie musi zostać doręczone drogą pisemną min. 3 miesiące przed końcem okresu ubezpieczenia, jeśli umowa zawarta została no okres dłuższy niż 1 rok