Polisa turystyczna „münchener verein“ – taryfa 501, 502

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży. 

Polisa turystyczna obejmuje dwie taryfy dla wyjazdów zagranicznych w celach rekreacyjnych i służbowych podczas pierwszych 70 dniu pobytu:

 • 501 dla wyjazdów indywidualnych
 • 502 dla wyjazdów rodzinnych 

 


Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, zorganizujemy i opłacimy

 • wizyty u lekarza, dentysty, bioterapeuty, chiropraktyka czy osteopaty
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza w związku z leczeniem 
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby (ubezpieczenie nie obejmuje szkieł kontaktowych, okularów i aparatów słuchowych)
 • leczenie stomatologiczne – podstawowe - w przypadku nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych jak i naprawę protez dentystycznych
 • pobyt z wyżywieniem i leczenie w szpitalu, w tym operacje przeprowadzone ze wskazań nagłych 
 • pobyt z wyżywieniem w szpitalu dla opiekuna ubezpieczonej osoby niepełnoletniej
 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi podczas pobytu rodziców w szpitalu lub w przypadku śmierci rodziców
 • transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania tego wymaga
 • koszty poszukiwania i ratownictwa ubezpieczonego do wysokości 5.000 EUR
 • koszty rozmów telefonicznych z infolinią ubezpieczalni podczas trwania podróży
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku 

Ubezpieczeniem nie są objęte

 • wyjazdy za granicę w celu podjęcia leczenia medycznego (na przykład przeprowadzenia operacji) 
 • koszty za zakup okularów zastępczych w przypadku uszkodzenia okularów podczas podróży
 • leczenie chorób zaistniałych przed rozpoczęciem podróży
 • umyślnie spowodowane wypadki i uszkodzenia ciała
 • leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne
 • leczenie zaburzeń psychicznych
 • ponadstandardowa dodatkowa opieka medyczna 

Gdzie i jak długo jest ważne ubezpieczenie turystyczne?

 • ubezpieczenie turystyczne obejmuje ochronę ubezpieczeniową poza granicami Republiki Federalnej Niemiec. Ubezpieczenie nie obejmuje terytorium stałego miejsca zamieszkania. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci zaistniałych podczas podróży w okresie ubezpieczenia
 • długość okres ubezpieczenia podróży zagranicznych: pierwsze 70 dni pobytu

Ważne informacje dla ubezpieczonego

 • ubezpieczalnia wymaga podania pełnych danych konta osoby ubezpieczonej. Właścicielem konta musi być osoba ubezpieczona. Padając dane konta ubezpieczony wyraża zgodę na automatyczne obciążenie konta wysokością rocznej składki ubezpieczeniowej
 • jeśli ubezpieczony posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec może ubezpieczyć się według taryfy 501 (dla osoby indywidualnej) lub 502 (ubezpieczenie rodzinne)
 • umowa ubezpieczeniowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem podróży
 • w razie konieczności ubezpieczyciel ma prawo zasięgnięcia opinii lekarza o stanie zdrowia ubezpieczonego

 


Opłata za ubezpieczenie

 • składka ubezpieczeniowa jest płatna drogą bankową zaraz po zawarciu umowy ubezpieczeniowej

 


Rozpoczęcie i koniec okresu ubezpieczenia

 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem podanym w umowie ubezpieczeniowej. Wymogiem jest wpłynięcie na konto ubezpieczalni składki za ubezpieczenie
 • umowa zawierana jest na okres 1 roku 
 • umowa kończy się po pisemnym wypowiedzeniu. Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana, przedłuża się automatycznie o następne 12 miesięcy
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego umowa wygasza

Wypowiedzenie umowy

 • umowa może zostać wypowiedziana przez ubezpieczonego lub ubezpieczalnię. Wypowiedzenie musi zostać doręczone drogą pisemną min. 1 miesiąc przed końcem okresu ubezpieczenia. Umowa rozpoczyna się zawsze od pierwszego dnia miesiąca i kończy po 12 miesiącach