PRYWATNE UBEZPIECZENIE OC


Na łut szczęścia nie ma co liczyć. Warto pamiętać o zabezpieczeniu! POLISA UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 • Ubezpieczenie OC chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed roszczeniami osób trzecich za przypadkowe szkody wyrządzone im w trakcie czynności życia codziennego.

 


Co jest przedmiotem ubezpieczenia:

 • szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie czynności życia codziennego
 • pokrywane są koszty szkód, jak również koszty z nimi związane
 • szkody wyrządzone w ruchu ulicznym jako pieszy lub rowerzysta
 • szkody wyrządzone wskutek uprawiania sportu
 • szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta domowe
 • szkody wyrządzone w mieszkaniu lub domu bez względu no to, czy jesteś właścicielem nieruchomości czy najemcą
 • szkody wyrządzone przez osoby bliskie ubezpieczonego (na przykład męża, żonę, dziecko, partnera czy partnerkę) 

 


Wysokość pokrycia szkód:

 • wysokość pokrycia szkód zostaje określona w umowie ubezpieczeniowej

 


Ubezpieczeniem nie są automatycznie objęte:

 • szkody wyrządzone w wyniku wykonywania pracy zawodowej
 • szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia pojazdów 
 • szkody wyrządzone umyślnie szkody wyrządzone prze psa lub konia muszą zostać dodatkowo ubezpieczone

 


Ograniczenia:

 • ubezpieczenie nie pokrywa szkód powstałych między ubezpieczonymi osobami jednej polisy (na przykład pomiędzy żoną i mężem)
 • szkody powstałe w wyniku prowadzenia pojazdów lub samolotów wymagają osobnego ubezpieczenia
 • wykonywanie czynności niebezpiecznych nie jest ubezpieczone

 


Gdzie i jak długo jest ważne prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

 • prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie 
 • również podczas urlopu, wyjazdu szkolnego itd. gwarantujemy pokrycie wyrządzonych szkód

 


Ważne informacje dla ubezpieczonego:

 • w umowie ubezpieczeniowej należy zawsze podać informacje zgodne z prawdą
 • w przypadku zmiany danych umowy należy niezwłocznie poinformować ubezpieczalnię
 • każda wyrządzona szkoda musi zostać niezwłocznie zgłoszona do ubezpieczalni

 


Opłata za ubezpieczenie:

 • składka ubezpieczeniowa jest płatna najpóźniej do 2 tygodni od zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • opłata za ubezpieczenie może być opłacana kwartalnie, półrocznie lub raz na rok. Szczegóły należy wpisać w umowie ubezpieczeniowej

 


Rozpoczęcie i koniec okresu ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem podanym w umowie ubezpieczeniowej. Wymogiem jest wpłynięcie na konto ubezpieczalni składki za ubezpieczenie
 • umowa zawierana jest na okres 1 roku lub dłużej
 • umowa kończy się po pisemnym wypowiedzeniu. Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana, przedłuża się automatycznie o okres ustalony w umowie
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego umowa wygasza

 


Wypowiedzenie umowy:

 • umowa może zostać wypowiedziana przez ubezpieczonego lub ubezpieczalnię. Wypowiedzenie musi zostać doręczone drogą pisemną min. 3 miesiące przed końcem okresu ubezpieczenia, jeśli umowa zawarta została no okres dłuższy niż 1 rok